Documentatie

In het uitvoeren van het beleid tracht het bestuur de statutaire doelstelling na te leven: "het (doen) bouwen en (doen) realiseren van gebouwen en voorzieningen voor vluchtelingenkinderen en/of kinderen in nood, waar deze kinderen zich veilig kunnen voelen, kunnen helen, spelen, leren en zich kunnen ontwikkelen, en verder al het geen daarmee verband houdt.

Financiële verantwoording

De Stichting ONE krijgt haar inkomsten van het werven van fondsen en donaties uit sponsoring, en geeft al haar geld uit aan het realiseren van de doelstelling. Denk hierbij aan: inkoop van bouwmaterialen of andere direct gerelateerde projectkosten; betaling van uitvoerende krachten in verband met design & construct op locatie; reis- en verblijfkosten van uitvoerende krachten dat de werkzaamheden ter plaatse uitvoert; en administratieve kosten.

ANBI status

ONE is een gecertificeerde ANBI (algemeen nut beogende instelling) stichting waardoor giften (gedeeltelijk) aftrekbaar zijn van uw belastingen. Lokale wetten zijn van toepassing. Voor meer informatie over het Nederlandse belastingstelsel zie de website van de Belastingdienst

Transparantie

Gecertificeerd zijn als ANBI stichting betekent transparant zijn over haar doelstelling, haar beleidsplan, de financiële vergoeding en samenstelling van het bestuur, de activiteiten van de stichting en de financiële verslaglegging. Dit is te vinden op deze pagina.